Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě perties.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2. Tyto VOP jsou platné od 7. 2. 2024.

II. Definice pojmů

 • E-shop – internetový obchod na adrese https://perties.cz
 • Prodávající – obchodní společnost PERTIES, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích, oddíl Sro, vložka č. 50201/V, sídlem: Popradská 64/J, 040 10 Košice – Západ, Slovensko, identifikační číslo: 53402324, IČ DPH SK2121359702, telefon: +421 950 433 364, email: infor@perties.cz.  Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.
 • Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.
 • Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatel – je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto VOP pro podnikatele.
 • Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.
 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.
 • Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.
 • Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky v SR.
 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČR.
 • Slevový kód/Referencní kód – soubor několika písmen a číslic, po jejichž zadání do příslušného pole v košíku bude vypočítána kupujícímu sleva na zboží. Slevové kódy jsou zveřejňovány v rámci reklamních akcí nebo zasílány e-mailem.
 • Dárkový poukaz – slevová poukázka zakoupená prostřednictvím e-shopu, která může mít tištěnou nebo elektronickou podobu. Součástí je kód, po jehož zadání do příslušného pole v košíku je kupujícímu z jeho nákupu odečtena hodnota uvedená na dárkovém šeku.
 • Perties Body – věrnostní program, jehož prostřednictvím může být kupujícímu přidělen věrnostní bod. Podrobné podmínky účasti ve věrnostním programu naleznete na webových stránkách: https://perties.cz/jak-usetrit-s-perties/
 • Výměna a vrácení – snadný způsob vrácení zboží s možností rezervace nového zboží prostřednictvím on-line formuláře na e-shopu.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy 

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s obchodními podmínkami.

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o použitých materiálech a dalších vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech a barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost i barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“.

3. Kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy, velikosti a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, a umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „Přidat do košíku“ (“Košík” nebo na tlačítko se symbolem košíku). V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

4. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Objednávka zavazujíci k platbě“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

5. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy.

6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

7. Kupní smlouva může být uzavřena v českém a slovenském jazyce.

8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu. Kupující – spotřebitel má právo zrušit kupní smlouvu bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání, s výjimkou změny způsobu platby, kterou lze provést pouze se souhlasem prodávajícího.

9. Zákazník obdrží aktuální kopii těchto obchodních podmínek jako přílohu k potvrzení objednávky.

IV. Kupní cena

1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem či jiných obdobných peněžitých plněních. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.

2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Při výměně stejného druhu zboží za jinou velikost platí kupující cenu shodnou s cenou v původní objednávce. V případě, že kupující požaduje výměnu za jiný druh zboží, platí cena zboží dle aktuálního ceníku a kupujícímu nevzniká nárok na slevu, Perties body či použití slevového kódu, které byly uplatněny v původní objednávce.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.

4. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za použití slevových kódů, speciální propagace apod.). Každou slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití nebo v případě, že sleva bude uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či akce, má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. Kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy.

Dárkové poukazy. Každá dárková poukázka má své unikátní číslo a lze ji využít pouze jednou za produkty nebo služby společnosti. Dárková poukázka je nedělitelná tzn. celá hodnota uvedená na dárkovém poukazu musí být uplatněna v jedné zakázce. Pokud je hodnota uvedená na dárkovém poukazu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový dárkový poukaz nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze. V jedné objednávce můžou být uplatněni několik dárkových poukazů.

Slevový kód. V jedné objednávce může být uplatněn pouze jeden slevový kód. Slevový kód nelze uplatnit na nákup dárkového poukazu.

Hodnota využitých peněz z Perties Bodů nebo slevového kupónu se rozpočte vždy poměrnou částí mezi veškeré zboží z objednávky (zlevněné i nezlevněné). V případě vrácení zboží z objednávky, na kterou byl uplatněn kupon nebo peníze z Perties Bodů, bude vrácena cena po slevě. Slevové kupóny mají časově omezenou platnost a lze je využít pouze do určeného data. Při vrácení nebo reklamaci zboží nedochází k obnovení platnosti slevového kupónu. Při vrácení zboží se využité Perties Body na členský účet nevrací. Perties body nemají hodnotu v hotovosti.

V. Platební podmínky

1. Platba kupní ceny se provádí v Korunách českých.

2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze způsobů placení kupní ceny za zboží:
 • Platba při převzetí: dobírkou při převzetí zboží od kurýra, hotově nebo kartou.
 • Platba předem (bezhotovostní platba): okamžitý převod peněz z účtu nebo platba kartou; platba převodem.
 • Platební kartou

3. Pokud kupující zboží nepřevezme a prodávajícímu následně vzniknou náklady na vrácení zboží, vyhrazuje si prodávající právo účtovat kupujícímu tyto náklady a kupující je povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit. Náklady na opětovné zaslání nebo zrušení nevyzvednuté objednávky jsou stanoveny v aktuálně platném ceníku přepravy.

4. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:
 • dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce,
 • dodání kurýrem do výdejního místa

Má-li prodávající věc odeslat, dodá věc kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu – spotřebiteli je věc dodána až okamžikem, kdy mu věc předá dopravce.

3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží zpravidla do 1 pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, je zboží běžně odesíláno do dvou pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

4. Termíny doručení zboží uvedené na webu jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností. Momentálně garantuje náš kurýr dodání do 3-4 dnů po odeslání. Pokud objednávka bude zaslána a zaplacena do 12:00 pracovního dne, bude zpravidla expedována týž den, jinak následující pracovní den na Slovensku. Zákonná doba doručení do 30 dnů bude rozhodně dodržena.

5. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Náklady na dopravu zboží, jakož i informace o způsobech odeslání zboží zákazníkovi jsou dostupné v záložce e-shopu Doprava a platba.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem 

1. V souladu s § 1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.Nad rámec výše uvedeného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy může individuálně a dobrovolně poskytnout prodávající spotřebiteli možnost vrácení či výměny i rozbaleného zboží po dobu 35 dnů od převzetí zboží, které nebylo koupeno ve slevě. Toto se nevztahuje na více rozbalených balení téhož modelu  případně velikostního čísla. Jinak je třeba se řídit § 1837 g) občanského zákoníku kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající vráti spotřebiteli peníze za maximálně dva kusy rozbaleného hygienického zboží, které nebylo zakoupeno ve slevě. V případě zřejmé spekulativní objednávky ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo striktně postupovat dle zákona a neposkytne kupujícímu možnost výměny nebo vrácení rozbaleného hygienického zboží.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:
 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy jakýmkoli jednoznačným způsobem.
 • Kupující je povinen zaslat zboží společně s dodacím listem prodávajícímu na adresu: Perties s.r.o., Turgenevova 36, 040 01 Košice, Slovensko anebo na jinou adresu pokud existuje, a ktorá mu bude oznámená emailem, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující při odstoupení od smlouvy odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

3.  V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících dle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho co nastane dříve.

4. Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů od odstoupení od smlouvy, vráceny všechny peněžní prostředky, které od něho prodávající na základě smlouvy přijal. Pokud kupující zboží uhradil platební kartou, budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem. V případě, že platební brána z jakéhokoliv důvodu odmítne proces vrácení peněz, požádá prodejce kupujícího o číslo účtu, na který mu bude přeplatek vrácen. U ostatních druhů plateb je pro vrácení peněz nutné uvést číslo osobního bankovního účtu. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.).

5. Nárok na akční výhodu (dárek, slevu či jiné zvýhodnění) vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Zaniká také nárok na množstevní slevu v případě výměny zboží. Dárek je povinen vrátit spolu s nevyhovujícím zbožím. Pokud kupující vrací pouze část zboží a hodnota ponechaných výrobků nepřekračuje stanovenou hranici pro nárok na dárek, je rovněž povinen ho vrátit. V opačném případě mu bude účtována běžná cena dárku.

6. Výměna a vrácení přes e-shop. Prodávající umožňuje kupujícímu využít k vrácení či výměně zboží elektronický formulář e-shopu. Návod k použití je zde

7. Vrácení dárkové poukázky. Hodnota dárkové poukázky, a ani její část, nemůže být vyplacena v penězích a nelze ji ani vrátit společnosti.

IX. Práva z vadného plnění, záruka 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy na kupujícího věc přešlo nebezpečí škody na věci,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.
3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy i odstoupit.

6. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

7. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího (dále také jen „reklamace“). Reklamaci je možné uplatnit na základě oznámení o reklamaci, které kupující včetně reklamovaného zboží zašle na adresu: Perties s.r.o., Turgenevova 36, 040 01 Košice, Slovensko. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

X. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem 

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Všechny uvedené informace jsou spotřebiteli zasílány e-mailem (přílohou je potvrzení o přijetí reklamace a reklamační protokol).

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XI. Ochrana osobních údajů

Potřebné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://perties.cz/ochrana-osobnich-udaju/

XII. Řešení sporů

1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je ve vztahu k prodávajícímu zejména Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedené webové stránce Česká obchodní inspekce.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kopie znění obchodních podmínek je rovněž kupujícímu zasláno společně s potvrzením objednávky. Změny obchodních podmínek v čase jsou vyhrazeny.

Přesunout se na začátek