Zásady ochrany osobních údajů a všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Provozovatelem osobních údajů podle 5 písm.o) zákona č.18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) je Perties, s.r.o., IČO: 53402324, IČ DPH SK2121359702 se sídlem Popradská 64/J , 040 10 Košice, Slovensko (dále jen: “provozovatel”).
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou adresa:

Perties, s.r.o.

Popradská 64/J

040 10 Košice

email: info@perties.cz

telefon 1: 0950 314 853

telefon 2:  0950 60 7778

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona, (zaslání vlastního dotazníku spokojenosti i dotazník portálu Heureka.cz)

oprávněný zájem “Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. “

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt: mail a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany provozovatele nedochází, k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • doba uchovávání údajů z kontaktních formulářů a chatu je 15 dní.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, (dopravci)
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • zajišťující účetnictví
 • zajišťující průzkum spokojenosti se zbožím a službami (heureka.sk)
 1. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona, (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 (čl. 16 GDPR) Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona (čl. 18 GDPR),
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona (čl. 17 GDPR),
 • právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona (čl. 21 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona (čl. 20 GDPR),
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, zámky, hesla.
 3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Současně dobrovolně souhlasíte se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu titul, jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně dalších vámi dobrovolně poskytnutých údajů pro informování o produktech, službách, akcích, jakož i použití pro účely průzkumu trhu a na zajištění a vylepšení kvality služeb a výrobků v rámci marketing a to společností Perties, sro a společnostmi s jakýmkoli majetkovými vztahy ke společnosti Perties, s.r.o.
 4. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.

Všeobecné obchodné podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Perties, s.r.o., IČO: 53402324, IČ DPH SK2121359702 se sídlem Popradská 64/J, 040 10 Košice jako prodávající (dále jen “prodávající”) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen “kupující”).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, dostane Kupující formou odkazu na stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zasláno na emailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, případně jsou dostupné po přihlášení do uživatelského profilu v sekci Můj účet, podsekci Moje objednávky. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě je možné využít náš kontaktní formulář. “

II. Koupní smlouva

 1. Uzavření kupní smlouvy

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím.

Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za Případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy je předmětem koupě motorové vozidlo, není možné uzavřít kupní smlouvu distančním způsobem. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje podpis předávacího protokolu Kupujícím. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodané zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek podle čl. VII (Odstoupení od smlouvy) vrátit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků eshopu, prodávající nezávazně doporučuje kupujícímu k vybraným zbožím související oblíbené a doporučené služby, které může kupující z objednávky jednoduše odstranit, a to odkliknutím doporučené služby v košíku objednávky před dokončením transakce.

Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Pokud jsou kupujícím-spotřebitelům objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah / licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo / licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc / digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci / licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v uždibování množství, jakosti a provedení. Pokud není ujednané, jak mě být věc zabalená, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a / nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 3.500, – Euro včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod na jeho používání v češtině.

Zvláštní pravidla při předobjednávce

V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen nebo Kupujícím doplacený před doručením zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávajícím si u zboží, které je možné předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj 14 dní) má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, z nichž vycházel prodávající v okamžiku předobjednávaní zboží Kupujícím do takové míry, že na prodávajícímu nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávka vázána, má prodávající právo předobjednávku zrušit, a zároveň o tom informovat Kupujícího.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

– cena zboží je na první pohled nesprávná (např. Nezohledňuje nákupní cenu);

– u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic; Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží / služby / licence, za kterou předmětné zboží / službu / licenci prodávající nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla jde o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro který byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • prodávající zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

V. Objednávaní

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

 • osobně v provozech prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to hlavně v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, hlavně jde o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že toto sčítání nebylo výslovně povoleno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VI. Odstoupení od smlouvy

Prodávající kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje či zařízení, na kterém má své osobní data, tato data zálohoval, a pak je z tohoto přístroje smazal.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí zde.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu skladu prodávajícího:

Perties, s.r.o. Turgenevova 36 , 040 01 Košice

Zásilky zaslané na jinou adresu nebudou akceptovány,

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího, oznámit prostřednictvím telefonátu.

V případě odstoupení, kdy je předmětem koupě zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku předání zboží kupujícím nádrž prázdná. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.).

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Spodní prádlo se z hygienických důvodů podle Zákona o ochraně spotřebitele č. 102/2014 Sb., Čl. I § 7 odstavec (6) písmeno e.) Nelze vrátit pokud jejich původní obal byl poškozen. Prodávající může udělat výjimku a souhlasit i s vrácením použitého zboží.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupný smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 2. prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 4. prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 5. prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 6. prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 7. prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 8. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 9. prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 10. prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 11. o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 12. o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 13. v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vybrán z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebovaný.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit si ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Pokud není vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, nelze uplatnit právo z chyby do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění chyby pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn při dárcích uplatnit práva z plnění chyby.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 1860 EUR včetně DPH, není takové odstoupení od smlouvy vůbec možné. Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak bere Kupující na vědomí, že vrácena kupní cena může být ponížená o to, o co se snížila hodnota zboží.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Je-li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, které jsou nezbytně vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (Ve smyslu zákona 122/2013 Sb, O ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, pokud je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj statutárnímu orgánu, osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Odstoupení od smlouvy prodávajícího v případě chyby ceny zboží

Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

VII.  Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba předem bankovním převodem,
 2. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line), přičemž příslušná banka si automaticky zapamatuje kupujícím zadané údaje o platební kartě kupujícího pro budoucí platby,
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 4. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen chránit údaje na své platební kartě a zakrýt svůj PIN kód.

VII. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

Prodávající může zajišťovat či zprostředkovávat následující způsoby dodání:

 • Osobní odběr
 • Zasílání přepravní službou
 • Zasílání kurýrem
 • Zasílání poštou na adresu či přímo na poštu

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Produkty jsou zasílány do 48 hodin po obdržení objednávky. Délka doby dodání záleží na typu dopravy, neměla by však přesahovat 2 pracovní dny. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabídnuty způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny najdete ve vašem nákupním košíku.

 1. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud je kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněno pouze statutárnímu orgánu této právnické osoby. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající nebo její smluvní partner odmítnout zboží vydat. V případě osobního vyvýšeným prodávající není povinen vrátit poplatek za doručení a platby, které již byly při objednávce uhrazeny.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@perties.cz, Sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zásilky jsou dodány přepravci na doručení do 2 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show . Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktu prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 úmluvy nepoužije.

Kontaktní e-mailovou adresou je info@perties.cz Prodávající však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře.

Reklamační podmínky

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základě elektronické objednávky a její akceptace mezi společností Perties sro, IČ: 53402324, IČ DPH SK2121359702 se sídlem Popradská 64 / J, 040 10 Košice (dále jen “prodávající”) a kupujícím, kterým je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb) podle podmínek upravených ve všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu (dále jen “Smlouva”).

1.2. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího při dodání zboží v rozporu se smlouvou, odstoupení od Smlouvy ze strany kupujícího a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.

1.3. Prodávající poskytne kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy informace o ceně, způsobu dopravy, úhrady, lhůty dodání (parametry zboží si určuje kupující sám v objednávkovém formuláři) a poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

 1. vrácení zboží

2.1. Kupující má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení jiného typu zboží nebo v případě dodání zboží v rozporu se smlouvou (s objednávkou kupujícího), v případě dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu se smlouvou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží nebo jeho opravou, není-li takový postup možný , kupující má právo požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud se písemné odstoupení od smlouvy předá nejpozději poslední den lhůty k poštovní přepravě a v takovém případě má povinnost ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu bez ohledu na to, zda zboží použit nebo má chyby, které kupující nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována. Oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy je třeba adresovat na: Perties sro, Turgenevova 36, 040 01 Košice, vrátit zboží v případě odstoupení od smlouvy je třeba na téže adrese. Zásilky adresované na jinou adresu nebudou akceptovány. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

2.3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2.2. tohoto reklamačního řádu je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Na druhé straně, spotřebitel musí nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

III. reklamace

3.1. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků standardně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nestanoví delší záruční dobu. Delší záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listě přikládáním ke zboží. Pokud není ke zboží vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na dokladu o koupi, pokud je delší než 24 měsíců. V tomto případě pro záruční a pozáruční servis postačuje doložení dokladu o koupi zboží u prodejce a dokladu o zaplacení zboží.

3.2. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne chyba, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán jen částečně a je možné tuto chybu odstranit, kupující má právo na jeho bezplatnou opravu. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím společnosti Perties sro nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.

V případě chyby, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán jako výrobek bez chyby a v případech stanovených příslušným právním předpisem má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tytéž práva má kupující i v případě, jde-li sice o odstranitelné chyby, zboží však nemůže být řádně používán z důvodu opětovného vyskytnutí se chyby nebo z důvodu většího počtu chyb na zakoupeném zboží.

3.3. Reklamaci může kupující uplatnit odesláním na adresu prodávajícího. Pracovník určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.4. Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží, které vzniknou zaviněním kupujícího, a pokud vznikla vada nebo poškození:

 • prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním uživatele
 • pokud chyba vznikla běžným opotřebením
 • při spotřebním zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
 • při živelných katastrofách

3.5. Reklamaci lze vybavit v případě prokázání následujících skutečností:

 1. že se vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží
 2. že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem prodeje prokazující nákup reklamovaného zboží ve společnosti Perties sro

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2020

Přesunout se na začátek